ประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นางสุภัคญาณี  สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ นางเครือชุลี  เรืองแก้ว นางณิชรญา ใจเด็ด  และนางสาวศุภาพิชญ์  นาคพูล ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet