ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566

11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ กำหนดแผนการออกตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2566 1.นายสุเทพ ทองสีไพล ผอ.ร.ร.วชิรธรรมโศภิต  2.นายพินิจ เครือเหลา รอง ผอ.ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) 3.นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลศธจ.เพชรบุรี