ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 

12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกลุ่มนักศึกษาพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี