ประชุมหารือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)

นายสมสันต์ ลือกำลัง   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี    นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประสานความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์      การพิจารณาอนุญาตกรณีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีแจ้ง