ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2569 และสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นานางจงกล อรรถอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2569 และสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ