ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2569 และสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2