ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เพื่อเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหน่วยทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุม