ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2565  นายสมสันต์  ลือกำลัง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม   เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย สถานศึกษาคู่พัฒนา(โรงเรียนวัดหนองแกฯ+วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี)(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี +วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี + วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2)(โรงเรียนท่ายางวิทยา + วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี + วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี)