ประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

20 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี