ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พรบ.มาตรฐานจริยธรรม

2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงาน

3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง