ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของ กศน. อำเภอเมืองเพชรบุรี และสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสุภัคญาณี  สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี