ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา ประกอบด้วย
1. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์
2. รางวัลผู้บริหารดีเด่น น.ส.ปานทิพย์ คงยิ้มละมัย
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
น.ส.อารีรักษ์ ยืนยงทวีกร
4. รางวัลนักเรียนดีเด่น
นายพงศ์พรหม บุญก่อน
น.ส.กนกวรรณ กุ้ยวงตาล
ด.ญ.นัทธ์นภัส เอี่ยมสะอาด