พิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาน 2563

1.ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563

ระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สำรอง

โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมธงเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สำรอง

โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย

ระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมธงเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2.ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่

นายสวิสส์ นกแก้ว       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ