พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ของจังหวัดเพชรบุรี

            วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ของจังหวัดเพชรบุรี โดยรับมอบจาก นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 ราย ดังนี้
    1.1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจ             โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
    1.2 เด็กหญิงณัฐลดา  ประกอบกิจ      โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
    1.3 นายอภิรุณ  บุญมี                           โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
    1.4 นางสาวอริสา  สมอไทย                  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
    1.5 เด็กหญิงรมณี  ละลี                        โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส