การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะกิจ

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ 2 บ้านหมอหลัด ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บนพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ