มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้

(1) หน่วยงานมีการประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข  คลิ๊ก

(2) ประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จริง

*** หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปี พ.ศ. 2565  คลิ๊ก

(1) หน่วยงานมีการประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข  คลิ๊ก

(2) หน่วยงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  คลิ๊ก

(3) หน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ

  • เอกสารชี้แจงการประเมิน (OIT)  คลิ๊ก       
  • ปฏิทินการประเมิน (OIT)  คลิ๊ก
  • รายละเอียดตัวชี้วัดฯ  คลิ๊ก   

(4) หน่วยงานมีการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  คลิ๊ก
  • ปฏิทินการประเมิน (OIT)  คลิ๊ก
  • รายละเอียดตัวชี้วัดฯ  คลิ๊ก