มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O34 ฟอร์ม (15 05 67) 1

โครงการ.pdf1

รายงานผลฯ (สป. และ สช. กคศ. ปี 67)