7. ยุทธศาสตร์และแผน เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

7. ยุทธศาสตร์และแผน เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2562-2565)
6. ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
7. นโยบายและจุดเน้น ศธ ปี 2564 , 2565
8. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี