รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ
ในปี พ.ศ . 2567 

ITA-o14