รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แบบรายงานรอบ 6 เดือน เพชรบุรี ส่งศธภ4