รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2564

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2564

1.รายงานการประชุม

2.แผนการจัดการศึกษาบ้านเรียนพรหมพัฒน 

3.แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว