รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564

1.รายงานการประชุม

2.ยุบเลิกสถานศึกษาโรงเรียนวังตะโกฯ(ฉบับสมบ