รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี