รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  1. โครงการการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันการทุจริต67

          2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลฯ (สป. และ สช. กคศ. ปี 67)(2)

โครงการ.pdf1

รายงานผลฯ (สป. และ สช. กคศ. ปี 67)