รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

หนังสือ ส่งรายงานไตรมาส4 แผนป้องกัน ศธจเพช

แบบการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศ฿กษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2565 แบบฟอร์มรายงานโครงการป้องกัน2565 ไตรมาส4