รายงานผลการตรวจราชการ 2563 รอบที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1nzYH2XtlROVW_cXQIGHbWlGCU7Sgr1H4/view?usp=sharing