รายงานผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีรายงานผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)https://drive.google.com/drive/folders/1wHkA2eEUON769k7IRAXpTZKctuJxhXj4?usp=sharing