รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

      2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาฯ

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มปร

 

5. จำนวนข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
    ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4 Merged

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทะเบียนคุมการอบรม