รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร

     1.1 รายงานผลโครงการฯ จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊ก

ศธ0293/1524

     1.2 แบบรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก

รายงานพัฒนาบุคลากร 2564

2. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

     2.1 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) คลิ๊ก

คำสั่งแต่งตั้งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

     2.2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร์เกษม” คลิ๊ก

อบรบหลักสูตรที่ 10 “พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย” วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30น.

อบรบหลักสูตรที่ 8 “ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง” วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น.

อบรบหลักสูตรที่6 “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Education Reimagined ” วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

อบรมหลักสูตร 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด

บรรยากาศอบรมหลักสูตร 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิต 5ส.

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

     4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการฯ คลิ๊ก

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด

     4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด

5. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน คลิ๊ก

กิจกรรมหน้าเสาธง