รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

ITA-o17