รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน

แบบ สงป.301

แบบ สงป.302