ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา เพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียน เน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.45 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา เพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียน เน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน และมีความระมัดระวังในการเล่น การเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน ทั้งมาและกลับ การรักษาความสะอาด และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019