ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพื่อจัดซื้อที่ดินและปรับปรุงอาคารเรียน