วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสุภัคญาณี  สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการครั้งนี้