วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 25  พฤษภาคม  2565  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  นางสาวเปรมทิพย์  สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)คณะครูโรงเรียนวัดหนองแกฯ  นางสาวิตรี  ทัดพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวยุภา  นาหนองตูม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายอำนาจ สิทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นางนนทกร คำวอน หัวหน้าหลักสูตรฯ นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี