(ศธจ.เพชรบุรี)ประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยได้มอบนโยบายด้านการปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อม รูปแบบหนังสือราชการ การจัดทำมาตรการประหยัดของสำนักงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทุกกลุ่มได้พัฒนางานต่อยอดเป็น Best practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป