(ศธจ.เพชรบุรี) ประชุมปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนท่ายางวิทยา