(ศธจ.เพชรบุรี) ประชุมปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนท่ายางวิทยา

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนท่ายางวิทยา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี