ศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและ ติดตามผลการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผอ.พัฒนาการศึกษา
นางจงกล
อรรถอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายภิมุข ศรีสมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพัชราลัย พงษ์เผือก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
และนางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ จุดตรวจในพื้นที่ อ.ท่ายาง 1) ตู้ยามวังไคร้ ต.ท่าแลง 2) ตลาดกลางการเกษตรบ้านหนองบ้วย ต.ท่ายาง และ อ.ชะอำ 1) จุดตรวจสี่แยกช้างแทงกระจาด ต.สามพระยา 2) จุดตรวจบริเวณห้าแยกบ้านท่า ต.บางเก่า โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ