ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ภายในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 3 เขตร่วมประชุม หารือ

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ภายในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 3 เขต ร่วมประชุม หารือ ในการพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถาน ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564) ข้อ 7(7.1.1) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี