(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี) ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารสำนักงานเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารสำนักงานเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับภารกิจปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร