(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี) ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารสำนักงานเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน