สรุปขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)https://drive.google.com/drive/folders/1FT4fDLaM2fW9ZAkCtgLNYVTOaC09ZCBd?usp=sharing