สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565