สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 

12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

13. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

14. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

15. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 

16. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 

17. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

18. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 

20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 

22. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566