สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

ปีงบประมาณ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

 

ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 

 

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565