สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565