หน่วยงานภายใน

ผู้บริหาร

นายสมสันต์ ลือกำลัง

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง

รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน