กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสุภัคญาณี สุขสำราญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางเครือชุลี เรืองแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางณิชรญา ใจเด็ด

ศึกษานิเทศก์

นางพัชรา แย้มสำราญ

ศึกษานิเทศก์

น.ส.ศุภาพิชญ์ นาคพูล

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศและประเมินผล

15 มิถุนายน 2564 ทดสอบ