กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางเครือชุลี เรืองแก้ว

ศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสาวปรียา ใช่ทอง

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศและประเมินผล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราช […]

15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2564
28 ตุลาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2)
11 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 กันยายน 2565 ผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 พฤศจิกายน 2564 นโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
1 พฤศจิกายน 2564 ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ IFTE 2564
25 ตุลาคม 2564 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี
11 ตุลาคม 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
16 กันยายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 2564 รอบที่ 2
16 กันยายน 2564 รายงานผลตรวจราชการ 2564 รอบที่ 1
10 กันยายน 2564 สทศ.เปิดระบบเพื่อส่งรายชื่อ นักเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3และ ม.6
16 สิงหาคม 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 64 รอบที่1
16 สิงหาคม 2564 การเบิกค่าใช้หรือค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2564 ปฏิทินการจัดสอบ O-NET 2564
23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเปรียบเทียบ O-NET 2561 – 2562
23 มิถุนายน 2564 ข้อมูล O-NET ปี 2558 – 2562
23 มิถุนายน 2564 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ นิทัศน์ นิเทศ
15 มิถุนายน 2564 ทดสอบ