กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางเครือชุลี เรืองแก้ว

ศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสาวปรียา ใช่ทอง

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศและประเมินผล

มอบเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ..เกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ และภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผ […]

12 มีนาคม 2567 รายงานตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี
2 มกราคม 2567 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568
1 ธันวาคม 2566 เอกสาร E-BOOK กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1 ธันวาคม 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงาน ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรม “วัดกุฏิ (นันท์) สร้างสรรค์ งานปูนปั้นสร้างชื่อ” เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวภูสุดา ภู่เงิน และนางสาวเบญจพร มีวาสนา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการใช้นวัตกรรม การพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรค์บทเพลงตารางธาตุบนแอพพลิเคชั่น TIKTOK โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวศิริวรรณ แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ TANOD MODEL ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวศิริวรรณ ทัสนา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ด้วยแบบฝึกปั้นเรื่องสั้นร่วมกับเทคนิคการโค้ช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายพรไพรสน คนมี ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด โดยใช้รูปแบบการสอน (KLAKIDD MODEL) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายสุนทร รุ่งสว่าง ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Science Learning) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 5Es ร่วมกับสื่อ My logbook เรื่อง ชีวิตพืชน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางกนกลักษณ์ แกล้วทะนง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการใช้นวัตกรรม การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวสุธาสินี เพชรแย้ม ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนาบอร์ดเกม “สืบศิลป์ถิ่นเมืองเพชร” เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวโชติกา พ่วงอินทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง นักสืบสะกดคำเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายวัทนพร บุญชู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวสุพีชา ยงยิ่งเชาว์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การนิเทศภายในเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) โดยใช้เทคโนโลยี CCTV ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายสรายุทธ อนันตศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลนวัตกรรมด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการร่วมมือรวมพลัง ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางทิพานัน อินทร์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ด้วย “TEAM D Model” ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายปัญญา ทัศน์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตเคียงคู่คุณธรรม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้รูปแบบ PD-CARE MODEL ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาสรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่งานวิจัย สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา JUNTRA Model ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA+A เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง และคณะ (E-BOOK)
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบ LOTUS MODEL โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายนายสุริยา มนตรีภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (E-BOOK)
11 ตุลาคม 2566 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.533/2566 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบขอบเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566
25 กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest 2023”
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2564
28 ตุลาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2)
11 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 กันยายน 2565 ผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 พฤศจิกายน 2564 นโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
1 พฤศจิกายน 2564 ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ IFTE 2564
25 ตุลาคม 2564 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี
11 ตุลาคม 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
16 กันยายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 2564 รอบที่ 2
16 กันยายน 2564 รายงานผลตรวจราชการ 2564 รอบที่ 1
10 กันยายน 2564 สทศ.เปิดระบบเพื่อส่งรายชื่อ นักเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3และ ม.6
16 สิงหาคม 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 64 รอบที่1
16 สิงหาคม 2564 การเบิกค่าใช้หรือค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2564 ปฏิทินการจัดสอบ O-NET 2564
23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเปรียบเทียบ O-NET 2561 – 2562