กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสุภัคญาณี สุขสำราญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางเครือชุลี เรืองแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางณิชรญา ใจเด็ด

ศึกษานิเทศก์

นางพัชรา แย้มสำราญ

ศึกษานิเทศก์

น.ส.ศุภาพิชญ์ นาคพูล

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศและประเมินผล

11 ตุลาคม 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
16 กันยายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 2564 รอบที่ 2
16 กันยายน 2564 รายงานผลตรวจราชการ 2564 รอบที่ 1
10 กันยายน 2564 สทศ.เปิดระบบเพื่อส่งรายชื่อ นักเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3และ ม.6
16 สิงหาคม 2564 รายงานผลการตรวจราชการ 64 รอบที่1
16 สิงหาคม 2564 การเบิกค่าใช้หรือค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2564 ปฏิทินการจัดสอบ O-NET 2564
23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเปรียบเทียบ O-NET 2561 – 2562
23 มิถุนายน 2564 ข้อมูล O-NET ปี 2558 – 2562
23 มิถุนายน 2564 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ นิทัศน์ นิเทศ
15 มิถุนายน 2564 ทดสอบ