กลุ่มนโยบายและแผน

นายชูศักดิ์ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางจงกล อรรถอาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นางสุภัทรา บูรณารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ทักษพร งามขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

น.ส.ฐิติกา เพชรสวน

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน