กลุ่มนโยบายและแผน

นายชูศักดิ์ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางจงกล อรรถอาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นางสุภัทรา บูรณารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นางกรุณา บุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ทักษพร งามขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

น.ส.ธิติกา เพชรสวน

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน