งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน

25 ตุลาคม 2564 25.เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
12 ตุลาคม 2564 24.จุลสารประกอบการวิเคราะห์โครงการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยผ่านกลไก กศจ.
12 ตุลาคม 2564 23.แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 Roadmap จังหวัดเพชรบุรี
6 กรกฎาคม 2564 22. แผนที่โรงเรียนพื้นที่ชายแดน อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอแก่งกระจาน
11 มิถุนายน 2564 21 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษา (Education Integration Plan Flowchart)
19 เมษายน 2564 20.แบบฟอร์มgantt chart งานข้อมูลสารสนเทศ(เม.ย.64)
8 เมษายน 2564 19. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
23 มีนาคม 2564 18. แผนที่สถานศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี แยกรายอำเภอ เทียบประชากร
3 มีนาคม 2564 17.ดัชนีทางการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีพ.ศ.2563 -2569
16 กุมภาพันธ์ 2564 16.วีดีโอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2564 15.ตารางแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ(ONET) (ข้อมูล ณวันที่ 25 ก.ค. 2563)
5 กุมภาพันธ์ 2564 14.อัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี
27 มกราคม 2564 13.ข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน เรียงนักเรียนน้อยไปมาก ข้อมูล ณ วันที่ 23 กค.63
12 มกราคม 2564 12. แผนที่สถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน)
12 มกราคม 2564 11. แผนที่สถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (อำเภอเมือง หนองหญ้าปล้อง เขาย้อย บ้านแหลม)
12 มกราคม 2564 10. แผนที่สถานศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี
2 ธันวาคม 2563 9. เล่มข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
3 พฤศจิกายน 2563 8.งานข้อมูลสารสนเทศ(งานจากเว็บไชต์เก่า)
30 ตุลาคม 2563 7. Gantt Chart งานข้อมูลสารสนเทศ
30 ตุลาคม 2563 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
30 ตุลาคม 2563 5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
30 ตุลาคม 2563 4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562
30 ตุลาคม 2563 3. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561
29 ตุลาคม 2563 2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560
28 ตุลาคม 2563 1. Individual Development Plan : นางสาวทักษพร งามขำ