งานธุรการและดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ

18 มิถุนายน 2567 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1 กรกฎาคม 2565 82. Big Rocks : แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
20 มิถุนายน 2565 81.การประกันสำหรับสถานศึกษานำร่อง
18 พฤษภาคม 2565 80.A common HE platform to tackle global challenges and SDGs
5 เมษายน 2565 79.ประชุมคณะกรรมการ เฝ้าระวัง ควบคุม และ ป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2565
21 มีนาคม 2565 78.การเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
17 กุมภาพันธ์ 2565 77.แผนผังระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2565 76.แผนผังการเชื่อมโยงการประชุม ONLINE สำนักงานศึกาาธิการจังหวัดเพชรบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2565 75.ผลจัดอันดับ “IMD” ด้านการศึกษา ปี 64 ไทย
23 มกราคม 2565 74.“โลกขยับ ราชการต้องปรับเปลี่ยน”
23 มกราคม 2565 73.BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
12 มกราคม 2565 72. ความพร้อมที่จะเปิด on site ของโรงเรียน
17 พฤศจิกายน 2564 71.คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
18 สิงหาคม 2564 70.Survey of Situations at Local Level in Thailand A Case Study of Kanchanaburi Province. field study by Dr.Chusak  Prasert
4 สิงหาคม 2564 69.รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในเชิงลึก สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสพฐ.ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2 สิงหาคม 2564 68.คำสั่งมอบหมายหมายงานข้าราชการแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 7 กค. 64
23 มิถุนายน 2564 67.Structuration And Agency
22 มิถุนายน 2564 66.กระทรวงในประเทศไทย
22 มิถุนายน 2564 65.Six Sigma: แนวคิดและการนำไปปฏิบัติ
13 พฤษภาคม 2564 64.คำสั่ง631-2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบศธจ.เพชรบุรี
19 เมษายน 2564 63.gantt chart ธุรการ
19 เมษายน 2564 62.gantt chart ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
13 มกราคม 2564 61.sdg การพัฒนาอย่างยั่งยืน
13 มกราคม 2564 60.pp.ข้อมูลพื้นฐาน ศธจ.เพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2562
13 มกราคม 2564 59.gantt chart งานธุรการ
13 มกราคม 2564 58.gantt chart กลุ่มนโยบายและแผน
13 มกราคม 2564 57.ถึงเวลาไทยต้องทำเอง
13 มกราคม 2564 56.active learning
13 มกราคม 2564 55.อัตลักษณ์เพชรบุรีรายอำเภอ
13 มกราคม 2564 54.หลักกสิกรรมธรรมชาติ
13 มกราคม 2564 53.สว.เรณู ตังคจิวางกูร รายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
13 มกราคม 2564 52.สนามบินเกาะกงและยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกของจีน โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ
13 มกราคม 2564 51.วิจัยแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
13 มกราคม 2564 50.วงจรงบประมาณ
13 มกราคม 2564 49.เรื่องของคนกับป่า…เรื่องของป่า กับ ไฟ _ อีจัน EJAN
13 มกราคม 2564 48.รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
13 มกราคม 2564 47.รายงานผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดฃทุนทางวัฒนธรรม
13 มกราคม 2564 46.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (สรุป)
13 มกราคม 2564 45.เพชรบุรีทิศทางการพัฒนาเศษรฐกิจสู่เป้าหมาย PHETCHABURI LOGISTIC CORRIDOR MODEL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 มกราคม 2564 44.แผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นฐาน(ศธจ.เพชรบุรี)
13 มกราคม 2564 43.แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
13 มกราคม 2564 42.แนวทางการจัดทำแผนระดับโรงเรียนที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
13 มกราคม 2564 41.แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสองฯ โดยดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงสึกษาธิการ
13 มกราคม 2564 40.นิวนอร์มอล
13 มกราคม 2564 39.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
13 มกราคม 2564 38.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
13 มกราคม 2564 37.ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรมในโครงการ
13 มกราคม 2564 36.ด่านสิงขร…ประตูเชื่อมอาเซียน
13 มกราคม 2564 35.โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
13 มกราคม 2564 34.โครงการ ไทยไดมอนด์ซิตี้ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี
13 มกราคม 2564 33.คู่มือ การวางแผนกลยุทธ์และการแปลงสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard ในหน่วยงานและสถานศึกษา
13 มกราคม 2564 32.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
13 มกราคม 2564 31.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
13 มกราคม 2564 30.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกี่ยวกับการศึกษา
13 มกราคม 2564 29.ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง
13 มกราคม 2564 28.เข้าใจผิด เข้าใจถูก
13 มกราคม 2564 27.ข้อมูลสารสนเทศ-แผนภาคกลาง พ.ศ.2561
13 มกราคม 2564 26.ข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564(ปีการศึกษา2562-2565)
13 มกราคม 2564 25.2542ถึง2543แผนงานและงบประมานสำนักงานการประถมศึกษากาญจนบุรี ตอน4
13 มกราคม 2564 24.2542ถึง2543แผนงานและงบประมาณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่3
13 มกราคม 2564 23.2542ถึง2543แผนงานและงบประมาณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่2
13 มกราคม 2564 22.2542ถึง2543แผนงานและงบประมาณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่1
13 มกราคม 2564 21.20ปีปฏิรูปการศึกษาไทย ปมปัญหาที่ยังคงต้องแก้ไข
13 มกราคม 2564 20.ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
13 มกราคม 2564 19.ตัวอย่างการประเมินโครงการ
13 มกราคม 2564 18.Quality Of Education
13 มกราคม 2564 17.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 6
13 มกราคม 2564 16.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 5
13 มกราคม 2564 15.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 4
13 มกราคม 2564 14.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 3
13 มกราคม 2564 13.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 2
13 มกราคม 2564 12.4ปีนโยบายและแผน ตอนที่ 1
13 มกราคม 2564 11.ตัวอย่างการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
13 มกราคม 2564 11.ตัวอย่างการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
13 มกราคม 2564 10.ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบปีการศึกษา2557
13 มกราคม 2564 9.ตัวอย่างแผนที่บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
13 มกราคม 2564 8.แผนผังความเชื่อมโยงร่างสาระสำคัญของแผนปีงบประมาณ2563-2565
13 มกราคม 2564 7.แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ปีงบประมาณ2563-2565
13 มกราคม 2564 6.คำแถลงนโยบายครม. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
13 มกราคม 2564 5.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
13 มกราคม 2564 4.พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
13 มกราคม 2564 3.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสป.ร
13 มกราคม 2564 2.ID PLAN ฐิติกา เพชรสวน
13 มกราคม 2564 1.ID PLAN ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ