งานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

7 กันยายน 2564 72. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
18 สิงหาคม 2564 71.รายงานการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ปี2564 ส่งภาค 4
18 สิงหาคม 2564 70.เรื่องรายงานผลแผนปฏิบัติราชการปี 64 ต่อ ศธภ.4
18 สิงหาคม 2564 69.เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 64 รอบ 9 เดือน ต่อภาค4
29 กรกฎาคม 2564 68.คู่มือการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
29 กรกฎาคม 2564 67.คู่มือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
29 กรกฎาคม 2564 66.แผนพัฒนาหลักสูตรอาชีพ สพป.เพชรบุรี เขต 1 พ.ศ.2555
29 กรกฎาคม 2564 65.แบบกรอกข้อมูลการวิเคราะห์การพัฒนาโรงเรียนตามหลักการกระจายอำนาจ 4 ด้าน
29 กรกฎาคม 2564 64.การวิเคราะห์การกระจายอำนาจระดับโรงเรียน
9 กรกฎาคม 2564 63.HOW TO DO
9 กรกฎาคม 2564 62.รายงานผลแผน ปี 64 ไตรมาสที่ 3
5 พฤษภาคม 2564 61.เอกสารส่งรายงานแผนปี64 ไตร 2 สนย.สป
5 พฤษภาคม 2564 60.เอกสารส่งรายงานแผน64 ไตร 2 สำนักบูรณาการ สป.
19 เมษายน 2564 59.gantt-chart-งานนโยบายและแผน(เดือน เม.ย.64)
19 มกราคม 2564 58.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
11 มกราคม 2564 57.ยุทธศาสตร์และแผน เชื่อมโยง สอดค้องกับแผน 3 ระดับ
11 มกราคม 2564 56.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ2564
11 มกราคม 2564 55.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 4
11 มกราคม 2564 54.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 3
11 มกราคม 2564 53.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2
11 มกราคม 2564 52.สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการศึกษา
11 มกราคม 2564 51.แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.
11 มกราคม 2564 50.สรุปข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 62-65
11 มกราคม 2564 49.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
11 มกราคม 2564 48.ค่านิยมหลัก (CORE VALUE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
11 มกราคม 2564 47.เอกสารประกอบคำบรรยายการประชุมแผนชายแดน วันที่260262
11 มกราคม 2564 46.เอกสารประกอบการประชุมศธจ.พบเพื่อนครู
11 มกราคม 2564 45.รายงานการขับเคลื่อนแผน 2561
11 มกราคม 2564 44.ตัวอย่างการเขียนโครงการของบประมาณจังหวัด
11 มกราคม 2564 43.รายละเอียดของบจังหวัดเพชรบุรี โครงการแผน61-64และแผน 62
11 มกราคม 2564 42.รายละเอียดของบแผนภาคกลาง ปี61
11 มกราคม 2564 41.รายละเอียดของบจังหวัดเพชรบุรี โครงการแผน ปี61-64
11 มกราคม 2564 40.รายละเอียดของงบ สป. ปี 62
11 มกราคม 2564 39.รายละเอียดของบสป. ปี 61
11 มกราคม 2564 38.แผนพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561 – 2564
11 มกราคม 2564 37.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปี 61-65และ ปี 65
11 มกราคม 2564 36.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)
11 มกราคม 2564 35.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562 ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 34.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
11 มกราคม 2564 33.แผนปฏิบัติราชการปี64(ของบรายจ่าย สป.)
11 มกราคม 2564 32.แผนปฏิบัติการภาค(ภาคกลางและพื้นที่กทม.) ปี 64
11 มกราคม 2564 31.แผนบูรณาการภาคกลาง ปี 64 ศธจ.เพชรบุรี(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ)
11 มกราคม 2564 30.แผนปฏิบัติราชการปี2563_ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 29.แผนพัฒนาภาคกลาง ปี 64
11 มกราคม 2564 28.โครงการเพิ่มพื้นที่นวัตกรรม(นิทรรศการ40เครือข่าย)
11 มกราคม 2564 27.แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปี 2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 26.แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปี 2562 ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 25.แผนปฏิบัติราชการ ปี2563 ศธจ.(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ)
11 มกราคม 2564 24.เพิ่มพื้นที่นวัตกรรมครั้งที่ 2ส่งภาค1
11 มกราคม 2564 23.แผนพัฒนา61-65 แผน 63 ส่งจังหวัด
11 มกราคม 2564 22.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค5ปี63
11 มกราคม 2564 21.แผนพัฒนา61-64 แผน 63 ส่งจังหวัด
11 มกราคม 2564 20.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2564) ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 19.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 18.แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน(พ.ศ.2560-2564)ศธจ.เพชรบุรี และ ปี60 ศธจ.พบ.
11 มกราคม 2564 17.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัด
11 มกราคม 2564 16.แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์4ปี 61-64
11 มกราคม 2564 15.แผนพัฒนา61-64 แผน 62 ส่งจังหวัด (เสนอของบประมาณจังหวัด)
11 มกราคม 2564 14.แผนปฎิบัติการประจำปี2561 ศธจ.เพชรบุรี
11 มกราคม 2564 13.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562 ศธจ.เพชรบุรี (เสนอขอศป.)
11 มกราคม 2564 12.แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)
11 มกราคม 2564 11.แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 มกราคม 2564 10.แผนบูรณาการด้านการศึกษาจ.เพชรบุรี62-64
11 มกราคม 2564 9.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 60-64
11 มกราคม 2564 8.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 พฤศจิกายน 2563 7. ยุทธศาสตร์และแผน เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
3 พฤศจิกายน 2563 6.งานนโยบายและแผน(งานจากเว็บไซต์เก่า)
30 ตุลาคม 2563 5.สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
30 ตุลาคม 2563 4.แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯโดยผ่านกลไลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
30 ตุลาคม 2563 3.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2564
30 ตุลาคม 2563 2. Gantt chart งานนโยบายและแผน
30 ตุลาคม 2563 1. Individual Development Plan : นางจงกล อรรถอาภรณ์